زمان ارسال مقاله چهاردهمين همايش صنايع دريايی تا 30 مهر برای آخرين بار تمديد شد

خرين مهلت ارسال اصل مقاله از طريق سايت : 30/7/91

  آخرين مهلت ثبت نام: 15/9/91

  تاريخ همايش: 5 الی 9 دی ماه 1391


http://www.mic2012.ir