متن کامل قطعنامه چهاردهمين همايش صنايع دريايی:

چهاردهمين همايش صنايع دريايی عصر پنجشنبه 7 دی ماه با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پايان داد. متن کامل قطعنامه در ادامه آمده است:

همايش‌های صنايع دريايی مهمترين و فراگيرترين گردهمايی دست‌اندرکاران دريايی کشور می‌باشد که در آن مهمترين چالش‌ها و موفقيت‌های کشور در حوزه دريا به بحث گذاشته می‌شود. در همايش چهاردهم با مدنظر قراردادن سخنرانی‌های وزرای محترم، ميزگردها، مقالات علمی ارائه‌شده، کارگاه‌ها، نشست کميته‌های تخصصی و دستاوردهای ارائه‌شده در نمايشگاه دريايی، اهم موارد‏‌ی که مورد تأکيد قرار گرفته و لازم است همه مسؤولان و دست‌اندرکاران، شرا‏‌يط تحقق آنها را فراهم آورند، عبارتند از:

1) استمرار برگزار‏‌ی هما‏‌يش‌ها‏‌ی صنا‏‌يع در‏‌يا‏‌ي‏‌ی و حضور جد‏‌ی متخصصان، مراکز اعم از شرکت‌ها، مؤسسات و ارگان‌ها‏‌ی در‏‌يا‏‌ي‏‌ی نشان از شکل گرفتن پا‏‌يه‌ها‏‌ی توسعه ا‏‌ين صنعت مهم و استراتژ‏‌يک داشته؛ بدينوسيله بر برگزاری منظم همايش‌های سالانه صنايع دريايی تأکيد می‌گردد.

2) با توجه به گذشت بيش از چهار سال از تصو‏‌يب قانون توسعه و حما‏‌يت از صنا‏‌يع در‏‌يا‏‌ي‏‌ی، لازم است از ادغام صندوق توسعه و حمايت از صنايع دريايی جلوگيری بعمل آمده و منابع آن هرچه سريع‌تر تزريق گردد و شورايعالی صنايع دريايی در اجرايی شدن مصوبات کوشيده و نقشه راه و ساير اسناد راهبردی توسعه دريايی کشور را سريعا تهيه و نهايی نمايد. در اين راستا از معاونت نظارت و راهبردی رياست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌گردد که اين شورا را ياری رسانند.

3)  با توجه به رشد و توسعه نسبی صنايع دريايی در ساليان اخير و شرايط تحريم لازم است، تعريف يکسان و جامعی از صنعت دريايی ارايه و شاخص‌های توسعه آن تدوين و پايش گردد و به کليه حوزه‌ها و زيرساخت‌های آن بويژه تعميرات، بازيافت، طراحی و... برای انواع شناورهای کوچک و بزرگ و بکارگيری امور بيمه‌ای در کليه مراحل طراحی تا بهره‌برداری و همچنين تسهيل صادرات در اين صنعت توجه گردد.

4) توسعه صنعت دريايی ايجاب می‌نمايد نيازهای 5 ساله همه شرکت‌ها و مراکز اعلام، مرکز اطلاع‌رسانی مناقصات، دستاوردها و پتانسيل‌های دريايی توسط انجمن مهندسی دريايی و با حمايت دولت راه‌اندازی و از دولت بويژه شورايعالی و صندوق توسعه صنايع دريايی درخواست می‌گردد که بسته حمايتی لازم را برای حمايت از توليد تجهيزات و اقلام مصرفی نيز تدوين و اجرايی نمايند. 

5) اجرا و قانونی نمودن جايگاه طرح رتبه‌بندی شرکت‌ها و مؤسسات دريايی، تدوين نظام مهندسی دريايی با تأکيد بر هم‌ترازی مدارک و پرداختن به کليه مشاغل مرتبط با صنعت دريايی اعم از ساحلی و بندری، فراساحلی و دريايی و تدوين استانداردهای مورد نياز کليه بخش‌های صنعت دريايی مورد تأکيد قرار گرفت.

6) در راستای توسعه صنعت دريايی بصورت عام و توسعه بخش شناورهای تفريحی تندرو بصورت خاص، مردمی‌سازی کاربری اين شناورها، به صورت تفريحی، خصوصی و مسابقه‌ای مورد تأکيد قرار می‌گيرد. لذا تسهيل قوانين بويژه حذف محدوديت‌های کاربری شناورهای تندرو تفريحی مورد درخواست می‌باشد.

7) در راستای استمرار و توسعه آموزش و تربيت نيروی انسانی بويژه در بخش دريانوردی، جمع‌آوری نيازهای آموزشی اعضاء و توان آموزشی آنان در انجمن مهندسی دريا‏‌يی و ايجاد و تعديل رشته‌های دريايی، بازبينی سرفصل‌های دروس، بازنگری نحوه انتخاب و گزينش دانشجو در دانشگاه‌های کشور مورد تأکيد قرار گرفت.

8) گسترش شبکه ارتباطی دانشجويان رشته‌های مهندسی دريا با صنايع و دستگاه‌های اجرا‏‌يی از طريق کميته دانشجو‏‌يی و تلاش جهت ايجاد مراجع اطلاع‌رسانی علمی و هدفمند شدن عناوين و محتوای پايان‌نامه‌های دانشجو‏‌يی از طريق بازديدها و آموزش‌های تخصصی و حمايت مراکز صنعتی دريايی مورد درخواست جامعه دانشجويی دريايی کشور می‌باشد.

9) لزوم بکارگيری آموزه‏‌های سوانح و حوادث در کليه بخش‌های صنايع دريايی ايجاب می‌نمايد همايش‌های سوانح و حوادث بصورت مستمر برگزار و  بررسی سوانح و حوادث بصورت فراگير در کشور انجام شود. در اين راستا از سازمان بنادر و دريانوردی درخواست می‌گردد که امکان ايجاد کميته فراگير ملی بررسی سوانح و حوادث را بررسی کند تا اين کميته ايجاد گردد.

10) با توجه به پيشرفت کشور در زمينه‏‌های مختلف دريايی، تشکيل کميته حقوقی برای و ايجاد دادگاه‌های دريايی، و تسهيل بکارگيری توان و دانش کارشناسان دريايی در امور دعاوی(کارشناسان رسمی) توسط قوه قضائيه مورد تاکيد می‌باشد

با توجه به موارد فوق و همچنين و لزوم تبديل تهديدات تحريم به فرصت و  استفاده بهينه از فرصت‌های آن، شرکت‌کنندگان مهمترين عنوان و شعار محوری برای پيگيری تا همايش آينده را به صورت ذيل طرح می‌نمايند:

«بکارگيری توليدات ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی در صنايع دريايی و دريانوردي»

 

مرجع: http://www.mic2012.ir

تاریخ انتشار خبر: 1391/10/08