معرفی مركز تحلیل و مطالعات امواج

تحلیل و مطالعات در خصوص امواج همواره مورد توجه مهندسین و دست اندركاران دریایی بوده است. كشور ایران با برخورداری از دریای خزر در شمال، خلیج فارس و دریای عمان در جنوب نیازمند شناخت صحیح و مناسب از امواج ایجاد شده در آب‌های خود جهت بهره برداری بهتر و ایمن تر از منابع و امكانات آنها می باشد. این دریا‌ها دارای  شرایط و ویژگی های گوناگون و خاص آب و هوایی هستند.

مركز تحلیل و مطالعات امواج در راستای انجام تحقیقات كاربردی امواج در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شده است. انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي امواج از جمله وظايف اين مركز محسوب مي‌گردد. علاوه براين تعيين خصوصيات امواج حدي براي طراحي سازه هاي دريايي و كاربردهاي صنعتي در حوزه كاري فعاليت هاي اين مركز است.

در اين مركز با استفاده از اطلاعات هواشناسي و باد و با به كارگيري مدلهاي رياضي و كدهاي توسعه يافته پيش بيني مشخصات امواج در نقاط مختلف خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر براي روزهاي آتي انجام مي شود.

مرجع:  http://www.inio.ac.ir